Kadrolu Memurluk ile KİT Sözleşmeli Personel Arasında Ne Fark Var?

ÖSYM merkezi yerleştirmeleri için hazırlanan tercih kılavuzlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi “memur” kadroları ile 399 sayılı KHK’ya tabi “sözleşmeli pozisyon”lar mevcuttur.

Sözleşmeli personel Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) görev alırlar. Bunları ayırt etmek oldukça basittir. Memur kadrolarında derece ve sınıf kısımları mevcut iken, sözleşmeli pozisyonlarda derece ve sınıf kısmında “0” (sıfır) yazar.

Adaylar sözleşmeli kelimesini dikkate alarak bu pozisyonları yazmakta tereddüt yaşamaktadırlar. Oysa her ikisi de farklı statü olarak görülse de, bu kılavuzda yer alan Kit’lerdeki sözleşmeli pozisyonlarda memuriyet gibi güvencelidir. Hatta mali ve özlük hakları daha iyi olduğundan puanı yüksek olan adayların öncelikli olarak buraları yazmaları tavsiye edilir.

KİT sözleşmeli personelini tercih edecek adayların dikkat edecekleri en önemli husus bazı KİT’lerde vardiya sisteminin olabileceğidir. TCDD, Elektrik Üretim A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri gibi kurumlarda vardiya uygulanabilmektedir.

Aşağıda bazı farklılıklar fazla ayrıntıya inilmeden incelenmiştir:

Mevzuat: Memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi iken, sözleşmeliler 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabidirler.  399 sayılı KHK’da hüküm bulunmayan hallerde bu personel hakkında da 657 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

İlk atama: Hem memurluk hem de KİT’ler de sözleşmeli olmak için KPSS’ye katılmak ve ÖSYM merkezi yerleştirme kılavuzlarından tercih yapmak gerekir.

Maaş: KİT’lerde görev yapan personelin maaşı, memurlara nispeten daha yüksektir. Asgari olarak vermek gerekirse, memuriyet kadrolarında görev yapan alacak bekar bir “Memur-1380”, “tekniker 1600” , mühendis 2200 tl” maaş alırken; bu rakamlar KİT’ler için   “memur-1900“,“tekniker-2300“ , “mühendis-2600 tl“ olarak değişmektedir.

Görevde yükselme/Unvan değişikliği: Her iki statünün de kendi kurumsal görevde yükselme yönetmeliklerinde belirlenen şartlar uyarınca şef, şube müdürü gibi unvanlara görevde yükselme eğitimi ve sınavlarına katılmak suretiyle ve farklı hizmet sınıflarında olup mühendis, hemşire gibi kendi unvanlarına geçmek isteyenler için ise unvan değişikliği sınavlarına katılarak atanmaları mümkün bulunmaktadır.

Nakil: Devlet memurları 657 sayılı kanuna tabi memur çalıştıran diğer kurumlara geçiş ile kendi kurumlarının farklı illeri arasında nakil isteme haklarına sahiptir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, nakil işlemlerinde aynı kurumun farklı bir iline gidilmek istenildiğinde sadece ilgili kurumun onayı yeterli olduğu halde, farklı kurumlar arasında geçişte öncelikle adaylık süresinin doldurulmuş olması (1 ila 2 yıl), geçilecek kurumun sizi kabul etmesi ve ayrılacağınız kurumun muvafakatinin gerekeceğinin akılda tutulmasıdır. Özellikle eşi zorunlu yer değiştirmeye tabi olan (polis memuru, asker vb.) adaylar bu duruma çok dikkat etmelidir.

Sözleşmeli personel ise, sadece kendi kurumunun teşkilatının olduğu yerlere kurumunun onayıyla naklen geçebilir, başka bir kuruma geçemez. Örnek vermek gerekirse, TCDD de görev alan bir personel MKE’ye naklen geçemez. Yine sözleşmeli personel 657 sayılı memur kadrolarına nakil isteyemez.

Sosyal imkânlar: Her iki statüde de lojman, kreş, sosyal tesisler, kamplar mevcut olmasına rağmen, KİT’lerde nispeten bu imkânlar daha fazladır.

İzin: Neredeyse her ikisinde de aynıdır.

Göreve son verme: Her iki statüde de ancak kendi mevzuatında yazan hallerde göreve son verilebilir. Hiçbir personelin işine keyfi olarak son verilemez. Bunlar;

*Memurlar için; memuriyet

-Memurluktan çıkarılma cezası alması,

-memurluğa alınma şartlarını taşımadığının anlaşılması yada şartları taşımadığının sonradan ortaya çıkması,

-memurluktan çekilme,

-istek, yaş haddi, malulluk, sicil gibi sebeplerle emekliye ayrılması,

-ölümü halinde sona erer.

*Sözleşmeli personel için ise,

– İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek,

– İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi,

– Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamak,

– Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak,

– Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düzeyinde olmak,

– İstek, yaş haddi, malüllük veya sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma hallerinde sözleşme sona erer.

İstifa sonrası dönüş ve bekleme süreleri: Devlet memurları istifa etmeleri halinde KPSS’ye girerek yahut sınavsız memuriyete geri dönmek istedikleri takdirde istifa ediş şekline göre 6 ay ile 1 yıl bekleme sürelerine tabi olurlar. Bu süreler geçmeden tekrar Devlet memuru olunamaz.

Ancak, Devlet memurları istifa etmeleri halinde KİT sözleşmeli pozisyonları ile 4/b sözleşmeli pozisyonlara atanmak istedikleri takdirde söz konusu bekleme sürelerine tabi olmazlar. Yani Devlet memuru istifası halinde ertesi gün sözleşmeli pozisyonlara atanabilir.

399 sayılı KHK’ya tabi KİT sözleşmeli pozisyonlarda görev yapanlar, istifa etmeleri halinde ise herhangi bir bekleme süresine tabi değillerdir. Bu adaylar istifa ederek bekleme süreleri olmaksızın ister 657 ye tabi Devlet memurluklarına, ister 399’a tabi sözleşmeli pozisyonlara ya da 4/b sözleşmeli pozisyonlara atanabilirler.

2 kez yerleşememe kuralı: ÖSYM’ce gerçekleştirilen merkezi yerleştirmelere katılarak 657’ye tabi memur veya 399’a tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar bu puanları ile bir daha ÖSYM merkezi yerleştirmelerinden faydalanamaz. Bu adaylar tekrar merkezi yerleştirme işlemlerine başvurabilmek için yeni bir KPSS’ye katılmaları gerekir.

Ancak, bu şekilde yerleşen adaylar bu puanlarını;

– Kurumsal alım yapan Adalet Bakanlığı alımları, askeri kurumların alımları, Belediye itfaiye eri vb. alımları ile

– 4/b sözleşmeli personel alımlarında kullanabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Devlet Personel Uzmanı S. Mehmet YAVUZ

Kaynak : www.dpud.org

12 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.