Başbakanlık Vakıf Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

VAKIF UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Merkez Teşkilatında Genel İdare HizmetleriSınıfında boş bulunan 10 adet 7’nci derece Vakıf Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılması için, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yarışma sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Vakıf Uzman Yardımcısı sayıları, aşağıda belirtilmiştir.

GRUPLAR PUAN TÜRÜ BÖLÜMLER KONTENJAN
1. Grup KPSSP:8 Tarih Bölümü 2 Kişi
2. Grup KPSSP:8 İlahiyat Bölümü 2 Kişi
2. Grup KPSSP:8 Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 2 Kişi
4. Grup KPSSP:8 Sanat Tarihi Bölümü 2 Kişi
5. Grup KPSSP:82 Uluslararası İlişkiler Bölümü 2 Kişi
TOPLAM 10 Kişi

1 – SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

– En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,

– ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Vakıf Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek,

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

– Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (KPDS) Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerin birinden en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

– Sınavın yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

şartları aranır.

Sınava, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir.

2 – BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğü (Milli Müdafaa Caddesi No: 20 Kızılay/ANKARA) veya www.vgm.gov.tr internet adresinden temin edilecekbaşvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla 01.11.2010 tarihinden başlayarak 12.11.2010 tarihi mesai saati bitimine kadar İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılır.

Bu süreden sonra yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi29.11.2010 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde ve Milli Müdafaa Caddesi No: 20 Kızılay/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların, 20.12.2010 – 24.12.2010 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden, fotoğraflı Sınava Giriş belgesini imza karşılığı şahsen almaları gerekmektedir.

3 – BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

– Başvuru formu,

– Nüfus Cüzdanının fotokopisi,

– Mezuniyet belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği,

– KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği,

– KPDS sınav sonuç belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği.

– 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.)

4 – SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Genel Kültür ve Genel Yetenek, Öğrenim Dalları itibariyle aşağıda belirtilen alanlardaki Mesleki Bilgi alt konuları ile Kompozisyondan yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Sözlü sınavda adayların hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da dikkate alınacaktır.

Meslek Gruplarının Alt Konuları:

1. Grup

– Tarih Bölümü Mezunları için: Osmanlı Tarihi, Orta Asya Türk Tarihi, Selçuklu Tarihi (Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu), İlkçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, İslam Tarihi, Avrupa ve Yeni Dünya Tarihi, Dünya Sanat Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Roma ve Bizans Tarihi.

2. Grup

– İlahiyat Bölümü Mezunları için: İslam Tarihi, Sosyolojiye Giriş, Türk İslam Edebiyatı, İslam Felsefe Tarihi, İslam Medeniyet Tarihi, Türk İslam Sanatları Tarihi, İslam Hukuku, Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi

3. Grup

– Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları için: Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Türk Dili, Türk Lehçeleri.

4. Grup

– Sanat Tarihi Bölümü Mezunları için: Sanat Tarihine Giriş, Anadolu Beylikleri Çağı Türk Mimarisi, Anadolu Selçuklu Mimarisi, Osmanlı Mimarisi, Müzecilik.

5.Grup

– Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunları için: Genel İktisat, Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler,Avrupa Bütünleşmesi, Uluslararası İktisat

5 – SINAV YERİ VE TARİHİ:

1 – Yazılı Sınav: 26.12.2010 tarihinde yapılacak olup sınavın saati ve yerine ilişkin bilgiler sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Sonuçlar; Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde ve Milli Müdafaa Caddesi No: 20 Kızılay/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası girişine asılarak ilan edilecektir.

2 – Sözlü Sınav: Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava girmeye hak kazananlara ilişkin liste ile sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri ayrıca duyurulacaktır.

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

6 – SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

1 – Yazılı sınav konularının ağırlık puanları eşittir.

2 – Yazılı ve sözlü sınavların her biri için tam puan 100’dür. Başarılı sayılabilmek için gerekli puan hem yazılı hem de sözlü sınav için en az 65’dir. Yarışma sınavı başarı notu iki notun aritmetik ortalamasından oluşur.

3 – Yazılı sınavda başarı gösteren adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

4 – Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre yapılacak değerlendirmede Osmanlıca bilen adaylar tercih nedeni sayılacaktır.

Adayların, Vakıf Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı notu sıralamasına göre yapılır.

Sınavda, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Genel Müdürlüğe aittir.

7 – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Sınavı kazananların listesi Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde ve Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası girişine asılarak ilan edilecektir. Sınavı kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

8 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.