Ankara Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

ANKARA KALKINMA AJANSI (ANKARA) PERSONEL ALIM İLANI

Ankara Kalkınma Ajansı’na 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden çıkarılan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 30 Uzman, 1 İç Denetçi ve 6 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Sınav Başvuru Tarih ve Saatleri: 27 Ağustos 2010 – 13 Eylül 2010 tarihleri saat: 08.30 – 16.30 (Haftasonu ve resmi tatil günleri hariç)

Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlanı: 16 Eylül 2010 (www.ankaraka.org.tr)

Sözlü Sınav Tarihleri: 20 Eylül 2010 tarihinde başlayacaktır. Sınav Programı, Yer ve Tarih 16 Eylül 2010 günü www.ankaraka.org.tr adresinden ilan edilecektir.

Başvuru Yeri: Ankara Kalkınma Ajansı Geçici Hizmet Ofisi, Ankara İl Özel İdaresi Binası Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 Kat: 5 Ulus – Ankara

Tel: 0312 306 67 92 Fax: 0312 306 67 61

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1.GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış, muaf ya da en az 1 yıl askerliği tecilli olmak.

e) Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar

a) Aşağıdaki tabloda belirtilen mezuniyet dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak,

c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27–28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

UZMAN PERSONELİN MEZUN OLMASI GEREKEN BÖLÜM, KPSS PUAN TÜRLERİ

ALAN KPSS Puanı KPSS Puan Türü
Çevre Mühendisi 80 KPSS 3, 4 veya 5
Şehir ve Bölge Planlama 80 KPSS 3, 4 veya 5
Makine Mühendisi 80 KPSS 3, 4 veya 5
Bilgisayar Mühendisi 80 KPSS 3, 4 veya 5
Endüstri Mühendisi / İşletme Müh. 80 KPSS 3, 4 veya 5
Elektrik –Elektronik Mühendisi 80 KPSS 3, 4 veya 5
Ziraat Mühendisi 80 KPSS 3, 4 veya 5
İstatistik 80 KPSS 25 veya 75
Hukuk 80 KPSS 11 veya 21
İşletme 80 KPSS 19 veya23
İktisat 80 KPSS 9, 22
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 80 KPSS 14, 46, 48, 16
Uluslar arası İlişkiler 80 KPSS 33.36.48
Maliye 80 KPSS 24
Kamu Yönetimi 80 KPSS 30, 37
Sosyoloji 80 KPSS 75,92, 102

2.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

a) Yukarıdaki tabloda belirtilen mezuniyet dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

· Planlama, Programlama,

· Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

· Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

· İzleme ve Değerlendirme,

· Tanıtım, Danışmanlık,

· Şehircilik ve Çevre,

· Araştırma-Geliştirme,

· Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

· Finansman,

· İnsan Kaynakları Yönetimi,

· Uluslararası Ticaret,

2.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

a.Ulusal /Bölgesel Kalkınma Programları, Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

b. Rekabetçilik ve Kümelenme Analizi,

c. Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

d. Kırsal kalkınma tarım politikaları ve tarım ekonomisi,

e. Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

f. Hibe veya Mali Destek Yönetimi, Finans Yönetimi,

g. Bütçe, Çalışma Programı ve Harcama programı hazırlama,

h. Proje Hazırlama, İzleme Değerlendirme, Raporlama Kayıt Tutma, İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

i. Hibe ve Proje Yönetimi konularında denetim ve usulsüzlük incelemeleri,

k. Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

l. Enerji, Sanayi, Gıda, Tarım, Hayvancılık, Eğitim, Pazarlama, Planlama, Bilişim veya Turizm sektörlerinden birinde veya birkaçında deneyim sahibi olmak,

m. Uluslararası yatırım, Doğrudan yabancı yatırım (DYY, FDI), Yatırım Teşvik, Bölgesel Tanıtım,

n. Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

o. İngilizceyi çok iyi düzeyde bilmek,

p. Birden fazla yabancı dili konuşma, yazma ve okumasını çok iyi derecede bilmek,

r. İnovasyon ve Sosyal Sermaye,

s. Bilişim Projeleri Geliştirme ve yönetimi,

t. İnsan kaynakları ve eğitim uygulamaları.

u. Askerliğini yapmış olmak ve belgelemek

2.4. Uzman Personel İçin Başvuruda İstenen Belgeler

a) İş Talep Formu (Ek–1),

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL/IELTS) aslı, bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

d) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapışmış),

e) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

f) Ayrıntılı Özgeçmiş,

g) Erkek adaylar için askerliğini yaptığını, ertelettiğini veya askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da Noter tasdikli sureti,

h) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 27–28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir belgenin aslı ya da kurumca onaylı sureti,

i) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti (kamu kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi, yurtiçi ya da yurt dışında uluslararası kuruluşlarda çalışmış olan adayların buralardan alınan belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.)

h) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri

3. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslar-arası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek-öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

İç denetçi olarak istihdam edilecek adayın “Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası”, “Uluslararası İç Denetçi Sertifikası” veya “Kamu İç Denetçi Sertifikası”na sahip olması tercih nedenidir.

3.1 İç denetçi İçin Başvuruda İstenecek Belgeler

a) İş Talep Formu (Ek:1)

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

d) KPDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

e) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

f) Ayrıntılı özgeçmiş,

g) İç Denetçi için Kamuda denetim elemanı olarak çalıştığını gösterir belge,

h) Adayın iş talep formunda belirttiği diğer bilgileri (iş deneyimi, alınan eğitimler, ikinci yabancı dil belgesi vb.) destekleyici belgelerin aslı veya onaylı sureti,

ı) Erkek adaylar için askerliğini yaptığını, ertelettiğini veya askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da Noter tasdikli sureti,

4. DESTEK PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Ajansımızda istihdam edilecek destek personelinin ünvanları, sayıları ve aranan özellikleri aşağıdaki gibidir:

4.1. Muhasebe ve Finans Görevlisi 1 (Bir) Kişi:

İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri dallarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

Muhasebe konusunda en az 4 (Dört) yıl aşağıda belirtilen alanlarda tecrübe sahibi olup bunu belgelendirmek veya KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27–28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan sınavda KPSS 3 veya KPSS 5 puan türlerinin birisinden en az 75 puan almış olmak)

Finansal raporlama, kurumsal bütçeleme, gelir – gider takibinin yapılması, kasa defteri ve envanterlerinin tutulması, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesi, bilgisayar kullanımı ve bilgisayarlı muhasebe konusunda deneyimli olmak

4.2. İnsan Kaynakları Görevlisi ( 1 Kişi)

İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak

İnsan Kaynakları konusunda kamu veya özel sektörde en az 4 (Dört) yıl aşağıda belirtilen alanlarda tecrübe sahibi olup bunu belgelendirmek veya KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27–28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan sınavda KPSS 3 veya KPSS 5 puan türlerinin birisinden en az 75 puan almış olmak.)

– İş Kanununa hakim, personel eğitimi konusunda bilgi, beceri ve deneyime sahip, sosyal ve aktif, insan ilişkileri kuvvetli, kariyer planlama, performans değerlendirme, veri işlem, sayısal analiz başta olmak üzere insan kaynakları alanında tecrübe sahibi olmak şartları aranacaktır.

4.3. Satınalma ve İdari İşler Görevlisi 1 (Bir) Kişi:

Üniversitelerden İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji lisans dallarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak.

Kamu ya da özel kesimde Satın Alma, Organizasyon ve İdari İşler Personeli olarak en az 4 yıl aşağıdaki konularda deneyim sahibi olmak,

– Satın Alma ve Tedarikçi Yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak

– İdari işler pozisyonunda uzmanlık/yöneticilik yapmış olmak

– Sosyal ve kurumsal faaliyetlerin organizasyonu konusunda deneyimli olmak

4.4. Büro Personeli 1 (Bir) Kişi:

Yurt içi veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından ön lisans veya lisans düzeyinde mezun olmak, Kamu kesimi veya özel kesimde en az 2 (İki) yıl fiilen başarılı bir şekilde çalışmış olmak,

Aşağıdaki nitelikler tercih sebebi olacaktır:

– İleri düzeyde MS Office programlarına hâkim olmak,

– İleri düzeyde temsil ve iletişim becerisine sahip olmak,

– 10 Parmak Klavye kullanabilme becerisine sahip olmak,

– Bilgisayar İşletmenlik sertifikasına sahip olmak,

– Yönetici asistanlığı konusunda tecrübe sahibi olmak,

– Yönetici asistanlığı eğitimi veren bir dereceye sahip olmak,

4.5 Bilgi İşlem Görevlisi 1 (Bir) Kişi:

1) Tercihen Bilgisayar mühendisliği, Bilgisayar bilimleri mühendisliği, Bilgisayar enformatik mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Hizmetleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, vb. bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, veya Bilgisayar Teknolojisi, Programlama vb. ön lisans mezunu olmak,

2) Programcılık, web tasarımı, veri tabanı yönetimi, sistem yönetimi, ağ güvenliği konularında en az 3(Üç) yıllık deneyim sahibi olmak, tercihen masaüstü yazılımları, web programlama, veritabanı tasarımı – yönetimi süreçlerine hakim; Windows 2000-2003 server sunucuları, domain yapısı ve Exchange sunucu işletimi, network topolojileri ve güvenlik duvarı yönetimi, Linux, Web sunucusu kurulum ve yönetimi, MySQL, MSSQL konularında genel bilgi ve yeterli iş tecrübesine sahip olmak.

4.6 Halkla İlişkiler ve Basın Görevlisi 1 (Bir) Kişi:

4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, Medya ve İletişim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda yukarıda sayılan alanlarda en az 4(dört) yıllık tecrübe sahibi olmak, basın bülteni hazırlama, basın toplantısı düzenleme, medya planı hazırlama ve yönetme, iletişim faaliyetleri organizasyonu, kurumsal kimlik ve tasarım uygulamaları konularında tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir.

4.7. Destek Personeli için Özel Şartlar:

Aşağıda sayılan şartların bir veya birkaçının belgelenmesi tercih sebebidir:

a) İngilizce dil yeterliliği gösterir KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS’ den 70 veya buna denk kabul edilen TOEFL veya IELTS dil puanı) sahip olmak,

b) Mesleki deneyiminde Bölgesel Kalkınma Programlarından ve/veya Kalkınma Ajanslarından herhangi birinde ve Bölgesel Destekli AB projelerinde farklı alanlarda görev almış olmak.

c) (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

d) MS Office programlarını ve her türlü ofis ekipmanları çok iyi kullanır olmak,

e) Mesleki deneyimle ilgili özel sertifikalar ve çalışmaların olması, bunu belgelemek,

g) Mesleki Deneyimiyle ilgili Yüksek Lisans veya üstü eğitim yapmış ya da yapıyor olmak.

h) Kamu veya Özel Kesimde yukarıda belirtilen yıl şartlarından daha uzun süre mesleki tecrübeye sahip olmak.

I) Askerliğini yapmış olmak ve belgelemek

4.8. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgeler:

a) İş Talep Formu (Ek–1),

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapışmış),

d) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

e) Ayrıntılı özgeçmiş,

f) Erkek adaylar için askerliğini yaptığını, ertelettiğini veya askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da Noter tasdikli sureti,

g) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 27–28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 70 ve üzeri puan aldıklarını gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

h) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti (kamu kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),

i) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri.

6. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini Ankara Kalkınma Ajansı Geçici Hizmet Bürosu Çankırı Cad. Çiçek sok. No:3 Kat:5 Ulus – ANKARA adresine en geç, sınav ilanında belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar (13 Eylül 2010, saat 16.30) Resmi tatil günleri ve hafta sonları hariç 08.30 – 16.30 saatleri arası) elden veya posta yolu ile teslim etmeleri şarttır. Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İş Talep Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

Sınavda başarılı olanlar ile sözleşme yapılmadan önce sınava başvuranların iş talep formlarında yer alan adli sicil beyanlarının doğruluğu teyit edilecektir. Bu nedenle, başvuru sahipleri ekte yer alan iş talep formundaki adli sicil beyanı alanını gerçeğe uygun şekilde doldurmakla yükümlüdürler.

7. SINAVA GİRİŞ

Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 16 Eylül 2010 tarihinde Ajansın internet sitesi olan www.ankaraka.org.tr ile Ankara Valiliği internet sitesinden (www.ankara.gov.tr) sayfalarında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının en fazla 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir.

Sözlü Mülakat Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan bütün adaylar yarışma sınavı yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

Uzman personel bakımından;

KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenlerine göre, en çok tercih niteliğine sahip olandan başlamak üzere en fazla 4(dört) katına kadar aday sözlü sınava çağrılabilecektir.

Destek personeli bakımından;

İlanda belirtilen istihdam önceliğine ilişkin hükümler dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda en fazla niteliğe sahip olandan başlamak üzere en fazla 4 (dört) katına kadar aday sözlü sınava çağırılabilecektir.

İç denetçi bakımından:

KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenlerine göre, en fazla niteliğe sahip olandan başlamak üzere en fazla 4 (dört) aday sözlü sınava çağırılabilecektir.

8. YARIŞMA SINAVININ YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ

Yarışma Sınavı 20 Eylül 2010 tarihinde başlayacaktır. 16 Eylül 2010 tarihinde Ajansın internet sitesi olan (www.ankaraka.org.tr) ile Ankara Valiliği internet sitesinden (www.ankara.gov.tr) sayfalarında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye Genel Sekreterlik yetkilidir.

9. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Yarışma sınavı sözlü olarak gerçekleştirilecektir. Sınav kurulu üyeleri tarafından sözlü sınavda, KPSS başarı durumu, adayların çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, tecrübe ve bilgi birikimi, tercih nedenine uygun iş deneyimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verilecektir.

Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın internet sitesi olan (www.ankaraka.org.tr) adresinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

İŞ TALEP FORMU: Ajansın internet sitesi olan www.ankaraka.org.tr ile Ankara Valiliği www.ankara.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Başvuru sırasında ibraz edilen belgeler adaylara iade edilmeyecektir.

Kamuoyuna Duyurulur

3 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.